EAST PEORIA BOAT CLUB

November Bar List


Wednesday November 14th, 6 PM= Von Jay Bottomly

Friday November 16th, 6 PM= Joe Emary

Saturday November 17th, 12 PM= Don Coats

                                       6 PM=Greg Fritz

Sunday November 18th, 12 PM= Tim Swearingen

Wednesday November 21st, 6 PM=Tony Fisher

Friday November 23rd, 6 PM=Jack Groezinger

Saturday November 24th, 12 PM=Jim Gregg

                                       6 PM=Brendan Hartnett

Sunday November 25th, 12 PM= Alex Grieves

Wednesday November 28th, 6 PM= Bill Grey

Friday November 30th, 6 PM=Troy Hassler